Klachtenregeling - Doetinchem

Klachtenregeling

Klachten en geschillen

Tijdens de looptijd van deze overeenkomst heeft de ouder het recht om in gevallen van ongenoegen een klacht in te dienen bij BSO Toppie. Een klacht kan betrekking hebben op handelingen, beslissingen of het nalaten daarvan door de directie of door een medewerker van BSO Toppie in een kwestie betreffende de dienstverlening van BSO Toppie, waarin de ouder een belang heeft.

De termijn voor het indienen van een klacht bedraagt twee weken. Deze termijn vangt aan op de dag na de dag waarop de klacht is ontstaan;

Het indienen van een klacht kan in eerste instantie zowel mondeling als schriftelijk geschieden. Daarop zal door beide partijen worden getracht het ongenoegen bespreekbaar te maken en zo mogelijk in goed overleg weg te nemen;

Indien de klacht niet is opgeheven na hetgeen hierboven beschreven is, kan de ouder desgewenst een schriftelijke klacht indienen (of schriftelijk aangeven zijn reeds eerder schriftelijk kenbaar gemaakte klacht te handhaven) bij BSO Toppie. De klacht omvat tenminste:

• Naam en adres van de ouder

• Datum van indiening

• Omschrijving van de klacht

• Gronden van de klacht

Binnen twee weken na ontvangst van de ingediende klacht, zal BSO Toppie de ouder hiervan een bevestiging toesturen en eventueel om nadere informatie vragen, waarna de klacht door BSO Toppie zorgvuldig onderzocht zal worden. Er wordt naar gestreefd de klacht zo spoedig mogelijk af te handelen, rekening houdende met de aard ervan;

Binnen drie weken na versturen van de ontvangstbevestiging naar de ouder, dan wel binnen drie weken na ontvangst van de gevraagde aanvullende informatie, zal BSO Toppie de ouder haar conclusies en een met redenen omkleed oordeel over de desbetreffende klacht schriftelijk toesturen. Tussendoor zal de ouder zoveel mogelijk op de hoogte gehouden worden van de voortgang van de behandeling;

In het bovengenoemde toegestuurde oordeel wordt een concrete termijn gesteld waarbinnen eventuele maatregelen zullen worden gerealiseerd;

Het staat de ouder vrij om zich direct te wenden tot een onafhankelijke geschillencommissie. In dat geval gelden direct de regels en reglementen van dit klachteninstituut. BSO Toppie is aangesloten bij het Klachtenloket Kinderopvang en de Geschillencommissie Kinderopvang en peuterspeelzalen. Onderstaand schema geeft overzichtelijk de werkwijze van deze organisaties weer:


schema+werkwijze+klachtenloket+kinderopvang.jpg

Het indienen van een klacht ontslaat de ouder niet van de eerder contractueel met BSO Toppie aangegane verplichtingen.