Kwaliteit - Doetinchem

Kwaliteit

Het opvangen van kinderen draagt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Kwaliteit van de opvang staat bij Actief4Kids dan ook hoog in het vaandel. Wij vinden het belangrijk dat kinderen in hun vrije tijd in een veilige en gezonde omgeving verblijven, waar ze voldoende kansen krijgen om zich optimaal te ontwikkelen. De Wet Kinderopvang biedt op dit gebied een kader voor de kwaliteit van kinderopvangorganisaties.

Beleid
De kwaliteit van de geboden opvang wordt mede bewaakt door het naleven van een duidelijk pedagogisch beleidsplan. Hierin staan richtlijnen voor het pedagogisch handelen in de praktijk. In het pedagogisch beleidsplan staan onder andere onze heldere huisregels, opgesteld voor zowel de kinderen als de pedagogisch medewerkers.

Sportieve activiteiten nemen een belangrijke plaats in het beleid van Actief4Kids in. Met sportieve en culturele activiteiten leren kinderen spelen en samenwerken met andere kinderen. Zij worden gestimuleerd om zich te ontwikkelen op sociaal, motorisch en fysiek gebied. Met deze vaardigheden kunnen ze nu en later hun voordeel doen in de maatschappij. De pedagogisch medewerkers stimuleren, motiveren en begeleiden de kinderen bij deze activiteiten. Daarnaast is er uiteraard aandacht voor ontwikkeling van de sociale competenties van de kinderen.

Tevens wordt een gedeelte van het beleidsplan gewijd aan de deskundigheidsbevordering van de pedagogisch medewerkers. Alle leidsters hebben voldoende kennis van het vak, verworven door het volgen van een aan kinderopvang verwante opleiding en diverse cursussen. Daarnaast beschikken alle pedagogisch medewerkers over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Een overzicht van de pedagogisch medewerkers van Actief4Kids vindt u hier.

Veiligheid en gezondheid
Voor het bewaken van de veiligheid op alle accommodaties maakt Actief4Kids gebruik van de officiële risico-inventarisatie die opgesteld is door de Stichting Consument en Veiligheid. Hiermee worden mogelijke risico's geïnventariseerd en aan de hand daarvan wordt een actieplan opgesteld.

De GGD voert regelmatig inspecties uit op de opvanglocaties Actief4Kids. Hierbij wordt gekeken naar de veiligheid van de accommodatie en de gezondheid van de opvang. Tevens worden tijdens deze inspectie de diverse protocollen en documenten doorgenomen. Deze inspecties zijn een extra controle van de gemeente waarbij gestreefd wordt naar een goede implementatie van de Wet Kinderopvang in de opvangorganisatie.

Om de veiligheid van uw kind nog beter te kunnen waarborgen, hebben alle pedagogisch medewerkers van Actief4Kids een cursus kinder-EHBO gevolgd.

Oudercommissie
Actief4Kids stelt ouders in de gelegenheid om per opvanglocatie een oudercommissie te vormen. Deze oudercommissie behartigt zo goed mogelijk de belangen van de ouders en hun kinderen. Het adviesrecht van de oudercommissie betreft alle onderwerpen die opgenomen zijn in de Wet Kinderopvang.

Het reglement van de oudercommissie van Actief4Kids kunt u hier downloaden.

Klachten
Ouders kunnen bij Actief4Kids altijd terecht met hun klachten. Hier wordt de kinderopvang alleen maar beter van. Indien u een klacht heeft, kunt u een mail sturen met een omschrijving van uw klacht. Actief4Kids probeert hierbij te werken aan een voor alle partijen bevredigende oplossing.

Voor klachten kunnen zowel de oudercommissie als individuele ouders tevens direct terecht bij een onafhankelijke klachtencommissie. Sinds 2016 zijn wij aangesloten bij het Klachtenloket Kinderopvang en de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Uitgebreide informatie met betrekking tot de klachtenregeling van Actief4Kids vindt u hier.


Het klachtenjaarverslag van Actief4Kids kunt u hier downloaden.

Opzeggen
Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren. De opzegtermijn bij Actief4Kids is één maand en er is geen vast opzegmoment.

foto+website+9.jpg